Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun!: proviamo la demo su Nintendo Switch!